C De Power Kullanmadan Üst Almak

C De Power Kullanmadan For Döngüsü İle Üst Almak C de power fonksiyonunu kullanmadan üst almak istiyorsanız aşağıdaki gibi kodlamanız yeterlidir. #include <stdio.h> #include <math.h> int main(){ int a; int n; int sum = 1; printf("Enter a number: "); scanf("%d", &a); printf("Enter exp: "); scanf("%d", &n); for(int i=1; i<=n; i++){ sum *= a; } printf("%d power %d is %d",a,n,sum); }